Advertentierichtlijnen

ADVERTENTIERICHTLIJNEN THE JOURNALIST

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de advertentierichtlijnen van The Journalist met betrekking tot alle advertenties en commerciële inhoud (‘Advertentie’), die worden getoond door of die zijn en/of worden geplaatst op de Website en/of App van The Journalist. Lees deze advertentierichtlijnen (‘Advertentierichtlijnen’) zorgvuldig door voordat u van plan bent Advertenties op de Website en/of App van The Journalist te (laten) plaatsen.

1.2 Deze Advertentierichtlijnen bestaan onder meer uit criteria voor de inhoud en opmaak van Advertenties en voor het gebruik van gegevens voortvloeiende uit Advertenties (‘Advertentiegegevens’).

2. Definities

2.1 In deze advertentierichtlijnen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Adverteerder: een ieder die voornemens is een Advertentie op de Website en/of App van The Journalist te (laten) plaatsen en/of heeft (laten) geplaatst, en/of de door hen ingeschakelde derden.

Advertentie: alle advertenties en commerciële inhoud die afkomstig zijn van een Adverteerder en die op de Website en/of App van The Journalist zijn en/of worden getoond en/of geplaatst.

Advertentiegegevens: alle (persoons-)gegevens van Gebruikers die zijn verzameld door, afgeleid van en/of verkregen vanuit en/of in verband met Advertenties, met inbegrip van de weergave van een Advertentie op de Website en/of App van The Journalist en interactie van de Gebruikers van de Website en/of App van The Journalist met een Advertentie, waaronder gegevens die zijn afgeleid van doelgroepcriteria.

Advertentierichtlijnen: deze algemene advertentierichtlijnen van The Journalist.

App: de webapplicatie van The Journalist.

Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en/of App van The Journalist.

The Journalist: de besloten vennootschap Futuremind App Int B.V., gevestigd te Delft en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58477756.

Website: de website van The Journalist, http://thejournalist.nl, en overige sociale netwerken waarop The Journalist een profiel heeft, waaronder Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram en Flickr.

3. Inhoud en opmaak van Advertenties

3.1 Adverteerders dienen ervoor te zorgen dat hun Advertenties en de inhoud daarvan voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en aan deze Advertentierichtlijnen. Advertenties voor gereguleerde producten en/of diensten, zoals alcohol en gokspelen, dienen in overeenstemming te zijn met alle daarop van toepassing zijnde wet-, regelgeving en richtlijnen.

3.2 Alle onderdelen van een Advertentie, waaronder tekst, afbeeldingen en/of andere content, moeten relevant zijn voor en van toepassing zijn op het product en/of de dienst die wordt aangeboden door een Adverteerder en de Gebruikers van de Website en/of App van The Journalist. Advertenties mogen geen geluiden of flash animaties bevatten, die zonder een actie van een Gebruiker automatisch worden afgespeeld of binnen de Website en/of App van The Journalist worden geopend, wanneer een Gebruiker op de Advertentie klikt.

3.3 Advertenties moeten duidelijk de identiteit van de Adverteerder, diens product, dienst en/of merk vermelden.

3.4 Teksten van Advertenties moeten de juiste grammatica bevatten en het gebruik van alle symbolen, cijfers of letters moet overeenstemmen met de daadwerkelijke betekenis van het symbool en/of teken.

3.5 Advertenties moeten naar een functionerende landingspagina van de Adverteerder leiden, die geen obstakel vormt voor een Gebruiker om naar een andere webpagina te navigeren. Producten en/of diensten die in Advertenties worden aangeboden, dienen duidelijk op de landingspagina van de Adverteerder te worden weergegeven.

4. Fatsoensnormen

4.1 Advertenties mogen zich niet, direct dan wel indirect, op Gebruikers richten op basis van persoonlijke eigenschappen binnen de volgende categorieën:

(a) etnische of raciale afkomst;

(b) religie of filosofische overtuiging;

(c) leeftijd;

(d) seksuele geaardheid;

(e) geslacht;

(f) handicap of medische aandoening (zowel lichamelijk als geestelijk);

(g) financiële status; en

(h) politieke voorkeur.

4.2 Advertenties mogen geen beledigende, discriminerende, haatdragende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke inhoud bevatten.

4.3 Advertenties mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens The Journalist en/of derden.

5. Misleiding

5.1 Alle claims in Advertenties moeten voldoende zijn onderbouwd. Advertenties mogen geen valse, misleidende, frauduleuze en/of bedrieglijke claims en/of inhoud bevatten.

6. Alcohol

6.1 Advertenties waarin alcohol wordt aangeboden en/of vermeld, dienen in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving en richtlijnen, en mogen niet gericht zijn op minderjarigen.

7. Drugs en tabak

7.1 Advertenties mogen de verkoop en/of consumptie van illegale drugs en/of softdrugs, tabaksproducten en/of drugs- en tabakstoebehoren niet bevorderen en/of mogelijk maken.

8. Farmaceutische producten

8.1 Advertenties mogen de verkoop van farmaceutische producten op recept niet bevorderen en/of mogelijk maken. Advertenties voor online apotheken zijn niet toegestaan, met uitzondering van Advertenties van gecertificeerde apotheken die voorafgaande en schriftelijke toestemming van The Journalist hebben verkregen.

8.2 Advertenties die dieet- en kruidensupplementen aanbieden, zijn slechts toegestaan na voorafgaande en schriftelijke toestemming van The Journalist.

9. Gokspelen en loterijen

9.1 Advertenties die offline en/of online gokken, vaardigheidsspelen of loterijen, waaronder offline en online casino’s en weddenschappen over sportuitslagen, aanbieden of bevorderen zijn slechts toegestaan met voorafgaande en schriftelijke toestemming van The Journalist. Deze Advertenties dienen in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet-, regelgeving en overige toepasselijke richtlijnen en mogen zich niet richten op Gebruikers onder de wettelijke minimumleeftijd.

10. Minderjarigen

10.1 Advertenties die zijn gericht op minderjarigen, mogen geen producten en/of diensten promoten die volgens de toepasselijke wet- en regelgeving niet door minderjarigen mogen worden gebruikt of op een andere wijze als onveilig en/of ongepast voor minderjarigen worden aangemerkt.

11. Referenties naar The Journalist

11.1 Advertenties mogen geen samenwerkingsverband of enig andere band met The Journalist suggereren. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van The Journalist mag in Advertenties geen gebruik worden gemaakt van de merken van The Journalist en/of van tekst, afbeeldingen en/of andere content waarvan de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten bij The Journalist berusten.

11.2 Advertenties die op enige wijze aan inhoud op de Website en/of App van The Journalist zijn gekoppeld, zoals webpagina’s, mogen beperkt refereren aan The Journalist en slechts met het doel de bestemming van de Advertentie te verduidelijken.

12. Rechten van derden

12.1 Advertenties en de inhoud daarvan mogen op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van derden. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, merkrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders.

13. Gebruik van gegevens en privacy

13.1 Het is een Adverteerder slechts toegestaan om anonieme Advertentiegegevens te gebruiken om de prestaties en effectiviteit van een Advertentie te bepalen. Advertentiegegevens mogen in geen geval worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken, waaronder profielen die zijn gekoppeld aan een apparaat-ID of op een andere manier herleidbaar zijn tot een specifieke Gebruiker, browser, computer of apparaat.

13.2 Het is een Adverteerder toegestaan om Advertentiegegevens, niet beperkt tot anonieme Advertentiegegevens, te gebruiken die rechtstreeks van Gebruikers zijn verkregen, mits een Adverteerder de betreffende Gebruikers hiervan duidelijk op de hoogte stelt, diens uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft verkregen en dit gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.3 Advertentiegegevens mogen niet worden doorgegeven aan en/of worden gebruikt door derden, die niet namens een Adverteerder handelen en/of niet door een Adverteerder zijn ingeschakeld. Het is een Adverteerder evenmin toegestaan om direct dan wel indirect Advertentiegegevens door te geven aan, te verkopen aan, of te gebruiken in combinatie met een reclamenetwerk, reclame-uitwisseling, gegevenshandelaar of andere derden die niet namens een Adverteerder handelen en/of niet door een Adverteerder zijn ingeschakeld.

14. Weigering en verwijdering van Advertenties

14.1 The Journalist behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of Advertenties en/of de inhoud daarvan voldoen aan deze Advertentierichtlijnen.

14.2 In het geval dat The Journalist een aanzienlijke hoeveelheid klachten van Gebruikers ontvangt over een Advertentie of op andere wijze wetenschap verkrijgt van een mogelijke schending van deze Advertentierichtlijnen en/of toepasselijke wet- en regelgeving, behoudt The Journalist zich het recht voor om Advertenties te weigeren en/of te verwijderen van de Website/en of App van The Journalist.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 The Journalist is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met de toepasselijkheid van de Advertentierichtlijnen en/of de wijzigingen hiervan.

15.2 The Journalist is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die derden kunnen lijden als gevolg van de plaatsing en/of het gebruik van Advertenties op de Website en/of App van The Journalist.

15.3 In gevallen waarin een Adverteerder zich niet aan deze Advertentierichtlijnen houdt of inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van The Journalist en/of derden, behoudt The Journalist zich alle rechten voor om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht in verband met de voor haar ontstane schade.

15.4 De Adverteerder vrijwaart The Journalist dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden terzake van het (niet) naleven van deze Advertentierichtlijnen, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Advertenties.

15.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van The Journalist.

16. Overige bepalingen

16.1 The Journalist behoudt zich het recht voor om deze Advertentierichtlijnen te allen tijde eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Advertentierichtlijnen zijn te allen tijde via de Website en/of App van The Journalist te vinden.

16.2 The Journalist raadt dan ook Adverteerders aan voor het plaatsen van een Advertentie de Website en/of App te bezoeken om de meest recente versie van de Advertentierichtlijnen te raadplegen.

© The Journalist 2014

Datum publicatie: 1 april 2014