Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze
website en applicatie en de daarin opgenomen gegevens, kan The Journalist (onderdeel van
Code Meditation) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de
gegevens en de inhoud van de website en de applicatie. The Journalist aanvaardt dan ook
geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en applicatie of de
(on)bereikbaarheid van de site en applicatie.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die
van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of The
Journalist. The Journalist kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de
inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk
voortvloeit uit de betreffende uitingen.
The Journalist kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site en applicatie geschikt is voor het
doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten
worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete)
garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of
anderszins.

The Journalist garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site en
applicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane
bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site en applicatie altijd aangeraden
onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site
en applicatie verkregen informatie.
De informatie op deze site en applicatie wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. The
Journalist behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en
zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site en applicatie treft u een aantal links aan naar andere websites. The Journalist is
niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met
uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice
en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

3RD PARTY

Wij maken gebruik van de volgende tools/plugins in onze iOS app: